عنوان طرح: بررسی اثر بخشی تسهیلات سازمان بهزیستی در اشتغال روستائیان دارای معلولیت و رضایتمندی آنان، مطالعه موردی شهرستان سبزوار
 کارفرما:سازمان بهزیستی شهرستان سبزوار
 مجری:دکتر شفیعه قدرتی
 مبلغ طرح:۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: