عنوان طرح: بررسی روش های چهره به چهره، بسته آموزشی و کارگاه بر تفکیک، جداسازی و بازیافت پسماند در واحدهای اداری مسکونی تجاری و آموزشی شهرستان سبزوار
 کارفرما:شهرداری سبزوار
 مجری:دکتر قاسم ذوالفقاری
 مبلغ طرح:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: