عنوان طرح:جایابی و تنظیم بهینه رله های حذف بار فرکانسی در شبکه خراسان
 کارفرما:شرکت برق منطقه ای خراسان
 مجری:دکترمحمدابراهیم حاجی آبادی- دکتر مهدی صمدی
 مبلغ طرح:۴۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: