عنوان طرح: طراحی هیدرودینامیکی پروانه دوبل عکس گرد در انطباق با بدنه روند زیر سطح
 کارفرما:دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 مجری:دکتر محمود سالاری
 مبلغ طرح:۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: