عنوان طرح: مانیتورینگ غلظت ماده بودارکننده در نقاط مختلف شبکه توزیع گاز طبیعی
 کارفرما:شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
 مجری:دکتر مهدی دیمی دشت بیاض
 مبلغ طرح:۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: