عنوان طرح:مطالعه پژوهش تهیه و تدوین برنامه اقدام بازآفرینی شهری پایدار شهر بردسکن
 کارفرما:شهرداری بردسکن
 مجری:دکترمحمدعلی طالبی
 مبلغ طرح:۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: