آیین نامه(معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم)

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب وزارت علوم به آدرس زیر مراجعه نمایند.
https://farhangi.msrt.ir/fa/regulation