انجمن علمی تربت بدنی

انجمن علمی تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری ئر سال ۱۳۷۹تاسیس شد.