انجمن علمی ریاضی

انجمن علمی ریاضی در سال۱۳۷۶در دانشگاه جکیم سبزواری تاسیس شد.
انجمن علمی دانشجویی به عنوان نهادیست که امکان فعالیت علمی جمعی دانشجویان علاقمند و داوطلب مشارکت در این فعالیت ها را در زمینه های گوناگون علمی در کنار اساتید فراهم می سازد و همچنین نهادی است که عهده دار پویایی و شکوفایی استعدادها و پدید آورنده و تقویت کننده روحیه پویایی علمی و در نهایتتوسعه علم که همان رسالت دانشگاه می باشد.
اهمیت روزافزون علم در جوامع کنونی و پیشرفت برق آسا در حوزه های مختلف علوم و تقسیم بندی آن به رشته های گوناگون گواهی بر این مدعا است که تمام جنبه های نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر پایه علم بنا شده است.
حتی می توان گفت نظام هایی بیشتر استوار و پابرجا هستند که اصول و موازین آنها بر اساس یافته های علمی استوارند. شاید علم در دهه های گذشته تاریخ بشریت چندان اهمیت تعیین کننده ای نداشته است، ولی امروزه در هر نظام توسعه یافته ای، راه های پیشرفت و توسعه از طریق گسترش مرزهای دانش بشری میسر است.
متولی اصلی نهاد آموزش در هر کشوری دانشگاه است، یکی از گام های اساسی که دانشگاه ها برای گسترش و سازماندهی دانش نیروی انسانی برداشته اند ایجاد انجمن های علمی دانشجویی بوده است.
این انجمن های علمی حلقه واسط بین دانشجو و استاد بوده که نقش اصلی آنها تبادل دانش بین دانشجو و استاد و همچنین بین گروه ها، دانشکده ها و دانشگاه های مختلف و ایفای نقش در زمینه های گوناگون علمی برای توسعه کشور است.
انجمن علمی ریاضی نیز در راستای همین اهداف می کوشد تا با تکیه بر دانش و تجربه و سابقه بی نظیر اساتید محترم و توانایی بی اندازه دانشجویان علاقمند در پیشرفت و رشد تحقیق در عرصه های مختلف علم ریاضی نقش مهم خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کند.
انجمن علمی ریاضی نیز در راستای همین اهداف می کوشد تا با تکیه بر دانش و تجربه و سابقه بی نظیر اساتید محترم و توانایی بی اندازه دانشجویان علاقمند در پیشرفت و رشد تحقیق در عرصه های مختلف علم ریاضی نقش مهم خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کند.