انجمن علمی زیست شناسی

انجمن علمی زیست شناسی در سال۱۳۷۷در دانشگاه حکیم سبزواری تاسیس شد.

معرفی و اهداف:

به منظور حمایت، تقویت و ترویج علم در دانشکده علوم زیستی و تقویت بنیه علمی دانشجویان مستعد و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های علمی با استفاده از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم با اهداف ذیل تشکیل شده است:
۱- برگزاری کارگاه های آموزشی با تعرفه دانشجویی از جمله:
ISIکارگاه تخصصی مقاله نویسی
IELTSدوره های آمادگی آزمون
SPSSکارگاه آموزش نرم افزار
کارگاه ایده پردازی تجاری بیولوژیک(رایگان)
کارگاه آموزش طراحی پرایمر
۲-تشکیل جلسات هم اندیشی، نشست های تخصصی، کلاس های بحث و گفتگو

۳- ایجاد نشریه علوم زیستی به منظور ترویج یافته های علمی

۴- ایجاد بستری مناسب جهت هرگونه فعالیت علمی دانشجویی

۵- ایجاد انگیزه و پویایی در دانشجویان به منظور مشارکت در فعالیت های علمی و ادامه تحصیل

۶- استفاده از دانشجویان نخبه و ماهر در زمینه های مختلفی هم چون تدریس، وبلاگ نویسی، نشریه علوم زیستی، فعالیت های پژوهشی و…