انجمن علمی فیزیک

انجمن علمی فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۷۶تاسیس شد.