انجمن علمی محیط زیست

انجمن علمی محیط زیست در سال۱۳۷۷تاسیس شد.
معرفی:
هدف اصلی از فعالیت در انجمن ، رسیدن به اهداف مشترک علمی ، آموزشی و فرهنگی می باشد، جهت نیل به آرمانها و ارزشهای محیط زیست میباشد.
انجمن وسیله ای است برای تعالی و پیشرفت و نیز جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان از طریق برگزاری همایش ها و کلاس های آموزشی و بازدید های علمی و غیره می باشد.