انجمن علمی برق

انجمن علمی  مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از نخستین انجمن های علمی تاسیس شده در داشگاه  فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ با تشکیل شورای موسسان طبق آیین نامه انجمن های علمی مصوب وزارت علوم و زیر نظر مدیریت فرهنگی  و برگزاری انتخابات در سطح دانشکده آغاز نمود .