انجمن علمی عمران

انجمن علمی عمران دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۷۸تاسیس شد.