انجمن علمی مرمت بناهای تاریخی، انجمن علمی معماری

انجمن علمی معماری دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۸۰تاسیس شده است.