انجمن علمی جغرافیا

انجمن علمی جغرافیا در سال۱۳۷۹تاسیس شده است.
اهداف:
ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد ظرفیت علمی دانشجویان و بهره‌گیری از توانمندی‌ آنها در جهت ایجاد فضای علمی در مؤسسه؛
افزایش مشارکت و رقابت سالم دانشجویان در فعالیتهای علمی؛
حمایت از فعالیتهای علمی- دانشجویی؛
ایجاد و بهبود ارتباط دانشجویان با دانشگاه؛
ارتباط علمی و فکری با مراکز و مؤسسات پژوهشی و علمی دانشگاهی و غیردانشگاهی ملی و بین المللی؛
تقویت روحیه همکاری و کار گروهی بین دانشجویان و افزایش اعتماد به نفس و مهارتهای اجتماعی آنان؛
ارتقاء تفکر انتقادی و برخورد علمی با مسائل و مشکلات جامعه؛