انجمن علمی حقوق

انجمن علمی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۸۴تاسیس شد.