انجمن علمی زبان انگلیسی

انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی ردسال۱۳۷۷تاسیس شد.
اهداف و ارکان اصلی انجمن :
۱- تعمیم و تعمیق و ارتقاء روابط علمی و فرهنگی اعضاء …
۲- تشویق بنیه مشارکت و مشاوره در دانشجویان .
۳- ایجاد ارتباط مستمر و متقابل بین دانشکده و اعضاء انجمن به منظور رفع نیازهای علمی و تخصصی اعضاء و ارتقاء سطح علمی آنان .
۴- ایجاد فعالیتها و برنامه های فوق برنامه ای زبان انگلیسی برای پیشرفت و ارتباط اعضاء و ایجاد زمینه های تحقیقاتی جدید در جهت باروری علمی اعضاء و ارائه رویکردهای علمی و تحقیقاتی نوین .
۵- کمک و تشویق اعضاء در جهت انجام پروژه های تحقیقاتی آموزشی و پژوهشی در زمینه زبان انگلیسی .
۶- ایجاد کلاسهای فوق برنامه ای زبان در جهت پوشش نارسائی های آموزشی و ارتقاء سطح علمی اعضاء و همچنین آموزش عمومی زبان انگلیسی .
۷- انتشار نشریه ، خبر نامه ، بولتن و از قبیل آن در جهت باروری اندیشه های دانشجویان و تشویق و ترغیب آنها به یادگیری و مطالعه بهتر و فراهم نمودن مجرائی برای ایجاد سرگرمی از طریق خواندن مطالب جذاب علمی ، فرهنگی و اجتماعی و غیره .
۸- تشویق به برقراری ارتباط از طریق زبان انگلیسی و در نتیجه تقویت مهارتهای گفتاری و شنیداری از طریق جلسات بحث آزاد زبان ( FREE DISSCUSSION SESSIONS ) .
۹- ارائه امکانات جهت نشر آثار و تحقیقات علمی دانشجویان در زمینه های مختلف تخصصی زبان از قبیل ترجمه ، مقاله ، سمینار .
۱۰- برقراری سمینارهای مختلف در زمینه زبان برای ارتقاء معلومات اعضاء با حضور اساتید و افراد برجسته علمی .