انجمن علمی زبان فرانسه

انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه در سال۱۳۸۹در دانشگاه حکیم سبزواری تاسیس شد.