انجمن علمی زبان و ادبیات عرب

انجمن علمی زبان و ادبیات عرب در سال ۱۳۷۷تاسیس شد.
اهداف:
۱٫ انگیزه و هدف اولیه تشکیل این انجمن، ایجاد و استحکام هم بستگی و ارتباط بین طلاب م‍ؤسسه می باشد که با لطف خدا تا حدودی به این مهم دست یافته ایم.
۲٫ هدف بسیار مهم این انجمن، شناسایی ضعف طلاب در زمینه ادبیات عرب و ارائه مطالبی در این راستا با روش های متنوع می باشد که به ارتقاء سطح علمی دانش‌پژوهان منجر می‌شود.
۳٫ کاربردی کردن زبان عربی
۴٫ آشنایی با منابع عربی و یادگیری مهارت رجوع به منابع