انجمن علمی علوم تربیتی

انجمن علمی علوم تربیتی در سال۱۳۸۲در دانشگاه حکیم سبزواری تاسیس شد.
اهداف اساسی تشکیل انجمن:
ارتقای فضا ورونق علمی گروه با خروج از وضعیت سکون وکم کاری، ترغیب و جذب همکاری دانشجویان واساتید به منظور مشارکت علمی، ایجاد فضای صمیمانه بین اساتید و دانشجویان، همکاری با انجمن های علوم تربیتی دانشگاه های دیگر، رفع نیاز دانشجویان در زمینه های علمی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف