انجمن علمی فقه و حقوق

انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۸۳تاسیس شد.

کلیات و اهداف :

به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی فقه و حقوق اسلامی، حقوق خانواده وتوسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های حقوق اسلامی انجمن فقه و حقوق خانواده تشکیل‌گردیده است . هدف از تاسیس این انجمن:

– جذب

– نظریه پردازی در حوزه مسائل فقهی حقوقی خانواده

– ایجاد بستر مناسب جهت تربیت نیروهای کارآمد در سطح جامع با تشکیل دوره های تخصصی در انجمن

– ارائه راهکارهای نوین در عرصه چالشهای کنونی در حوزه خانواده بویژه با رویکرد فقهی ـ حقوقی

– نشر و تبیین نظریه های صحیح در آموزه های دینی در حوزه مسائل خانواده

– ایجاد زمینه به منظور پاسخ به شبهات و مسائل و مشکلات فقهی ـ حقوقی خانواده که در عرصه بین الملل و کشوری مطرح می شود.