انجمن اسلامی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۸۵ تاسیس شد.
تعریف:
انجمن دانشجویان تشکلی است خودجوش و دانشجویی متشکل از دانشجویان مسلمان عدالتخواه و معتقد به حقانیت انقلاب اسلامی،ولایت فقیه، قانون اساسی و عامل به احکام اسلام درتداوم تشکل اسلامی دانشجویان و سعی در خودسازی و پیشبرد قوانین اسلامی در دانشگاه و جامعه با رعایت خلوص و صداقت.
اهداف:

  • نشر فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص)به عنوان یگانه مسیرهدایت بشری و اهتمام به برقراری جامعه و دانشگاه اسلامی با رعایت خلوص و صداقت
  • تلاش جهت اشاعه اندیشه و آرمان امام خمینی و رهبرانقلاب و اصول لا متغیر قانون اساسی به ویژه اصل مترقی ولایت فقیه
  • دفاع و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبارزه با هرگونه فعالیت در جهت تغییر ارزش های راستین انقلاب
  • تلاش در جهت ریشه کنی فساد و تبعیض در جامعه
  • مبارزه با اشرافیت و خوی کاخ نشینی و رفاه زدگی در جامعه بویژه در مسئولین نظام و جامعه به دور از هرگونه شعار وسیاست زدگی
  • اهتمام در تحقق امربه معروف و نهی از منکر و تولی و تبری به منظور پاسداری از ارزش های اسلام و انقلاب و جلوگیری از هرگونه انحرافات اجتماعی