آر اس اس
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بسیج دانشجویی


آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

مقدمه :

در اجرای تبصره ۴ قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی (مصوب جلسه مورخ ۲۲/۰۹/۷۷ مجلس شورای اسلامی) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری ( نامه شماره ۴۷۳۵۵ – ۱ / م مورخ ۳/۱۲/۷۷)، آیین نامه اجرایی قانون مزبور به شرح ذیل به تصویب رسید.
آیین نامه بسیج دانشجویی