شورای صنفی

پیرو ابلاغیه‌های شماره ۱۰۴۳۰/۱۱مورخ ۳۰/۶/۷۷ و ۴۲۷۹/۴ مورخ ۸/۸/۷۸ ، موضوع آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان و بازنگری آن ، به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در نظام تصمیم‌سازی ، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور صنفی و رفاهی دانشگاه و در جهت قانونمند کردن بیشتر امور ، با عنایت به تجارب و دستاوردهای بدست آمده طی سال‌های گذشته و با توجه به نتایج ارزیابی‌هاو نظارت ارائه شده «شوراهای صنفی دانشجویان» دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور براساس مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند.
آیین نامه شورای صنفی
شرح وظایف اعضاء شورای صنفی