راضیه سادات عمادی خواه

راضیه سادات عمادیخواه

کارشناس درگاه معاونت فرهنگی وزارت علوم

کارشناس دبیرخانه گروه ناظر برفعالیت های کانون های فرهنگی،هنری و اجتماعی