رضا سلیمانی:کارشناس مسئول تشکل های اسلامی و کانونهای فرهنگی


رضا سلیمانی
مدرک تحصیلی: لیسانس زبان و ادبیات فارسی
پست سازمانی: کارشناس مسئول تشکل های اسلامی و کانون های فرهنگی
سابقه خدمت:۲۷سال
سوابق کاری :
-کارشناس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
-کارشناس امور اردوهای فرهنگی و اجتماعی
-امور تغذیه و اداره خدمات و رفاه دانشجویان
-کارشناس فعالیت های اجتماعی وخوابگاهی
-کارشناس نشریات دانشجویی
-کارشناس علوم قرآنی
-رابط کانون فرهنگی شهدای دانشگاه
-عضو کمیته های متعدد اجرایی در برگزاری کنگره ها و همایش ها و سمینارها
-کارشناس هیات نظارت بر تشکل های اسلامی
تشویقات:
-کارشناس نمونه دو مرتبه در طول خدمت
-تقدیرنامه از مدیر کل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
-تقدیر نامه از مشاور وزیر ارشاد و دبیر ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور
شرح کلی وظایف:
-پیگیری و برگزاری جلسات هیات نظارت بر تشکل های اسلامی
-تهیه صورت جلسات هیات نظارت و ارسال به اعضا
-پیگیری درخواست های تشکل در خصوص برگزاری کرسی های آزاد اندیشی
-پیگیری امور مربوط به همایش ها و مراسمات تشکل ها
-پیگیری امور مربوط به خریدهای مورد نیاز تشکل ها
-پیگیری برگزاری انتخابات شورای مرکزی تشکل ها
-پیگیری حضور تشکلها درنشست های سالانه از طرف اتحادیه تشکل ها
-نظارت بر انجام فعالیت های تشکل ها مطابق اساس نامه هر تشکل وآیین نامه تشکل های دانشجویی
-انجام امور مربوط به درخواست های کانون های فرهنگی
-پیگیری برگزاری جلسات کانون های فرهنگی به صورت ماهانه
-پیگیری درخواست های مورد نیاز کانون های فرهنگی به صورت روزانه
-انجام امور مربوط به جشنواره رویش درون دانشگاهی وکشوری
-معرفی دبیران جهت نشست سالانه دبیران کانون های سراسر کشور
-پیگیری امور مربوط به انتخابات شورای مرکزی هر کانون
-مکاتبات روزانه کانون در خصوص درخواست برگزاری مراسمات و همایش ها یا کارگاه های آموزشی
www.r.solemani@hsu.ac.ir
تلفن : ۰۵۱۴۴۰۱۲۹۱۲