سیدعباس زرقانی

????????????????????????????
سیدعباس زرقانی
شرح وظایف سمعی و بصری و اتاق فرمان:
تهیه فیلم وعکس از مراسمات  مربوط به دانشگاه
ضبط  وکپی وتبدیل فیلم های مراسمات
آرشیو فیلم وعکس
ساخت کلیپ وتیزر جهت  مراسمات
ساخت فیلم مستند وآموزشی
محافظت ونگهداری از آرشیو صوتی وتصویری
پیش بینی وبرآورد وسایل وتجهیزات سمعی وبصری مورد نیاز
هماهنگی و نظارت بر تیم اجرایی مراسم ها