طیبه مهرآبادی: کارشناس مسئول کانون های فرهنگی واجتماعی

۰۹۱۰۰۷۵۳۳۱-news
طیبه مهرآبادی ( کارشناس مسئول کانون های فرهنگی واجتماعی – امورانجمن های علمی )
فارغ التحصیل رشته زبان انگلیسی
سوابق فعالیت :
کارشناس نهادهای دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری (ازسال۱۳۸۲)
دبیر جلسه کمیته حمایت ونظارت بر انجمنهای علمی دانشگاه ( از سال۸۴)
کارشناس رابط جشنواره ملی تئاتر تک بازیگررضوی و نماینده دبیرخانه
مسئول کمیته فرهنگی وهنری بیست وششمین مسابقات قرآن کریم دانشگاههای منطقه ۳اسفند۸۹
دبیر جشنواره علمی و فرهنگی( حرکت و رویش )در دانشگاه ( سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱
کارشناس برگزیده انجمنهای علمی در سال۸۸ دردومین جشنواره ملی حرکت و تقدیر از طرف وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
کارشناس قابل تقدیر انجمنهای علمی در جشنواره ملی حرکت سالهای ۱۳۸۹و ۱۳۹۰وتقدیر از طرف وزیر علوم
کسب مقام سوم در زمینه برنامه ریزی ومدیریت انجمنهای علمی در جشنواره سراج
همکاری در چندین همایش ملی ومنطقه ای در دانشگاه  حکیم سبزواری
مدیر تشریفات ومسئول هماهنگی صدا سیمای خراسان رضوی در نکوداشت استاد حمید سبزواری
مدیراجرایی کنگره بین المللی سربداران
مدیرکانون شهدا