سیدمهدی دلبری"معاون مدیرفرهنگی و اجتماعی"


معاون مدیرفرهنگی و اجتماعی
پست سازمانی:معاون مدیرفرهنگی و اجتماعی
مدت سابقه خدمت: ۲۰سال
سوابق کاری:
معاون مدیر فرهنگی از خردادماه ۱۳۹۰ تاکنون – رئیس اداره امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ۴ سال (از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰)
دبیر کمیته مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی مدت ۳ سال (۸۴-۸۱)
مسؤول دبیرخانه و عضو شورای فرهنگی دانشگاه- ادامه دارد (از سال ۸۶)
دبیر ستاد عمره دانشجویی دانشگاه مدت  ۶ سال (۸۶-۸۰)
عضو کارگروه تهیه و تدوین برنامه اجرایی طرح و توسعه پنج ساله دانشگاه در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱
عضو کمیسیون دانشجویی و فرهنگی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در سال ۱۳۸۶
دبیر جلسات شورای مدیران فرهنگی دانشگاههای منطقه سه کشور- ۳ سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
مسؤول کمیته فرهنگی، هنری نخستین نشست تجلیل از فرهیختگان جوان سبزوار سال ۱۳۸۵
مجری: انجمن مفاخر سبزوارمسؤول غرفه دستاوردهای دانشگاه در «نمایشگاه سبزوارو توانمندیهای توسعه»- (در مشهد) سال ۱۳۸۳
فعالیت در پست سازمانی کارشناس مسؤول فعالیت‌های فوق ‌برنامه و کارشناس مسؤول برنامه¬ریزی فرهنگی و اجتماعی
۱۰ سال سابقه در بخشهای مختلف حوزه فرهنگی
کارشناس مسؤول دبیرخانه کرسی¬های آزاد اندیشی دانشگاه-
افتخارات:
کسب رتبه دوم در جشنواره کرسی¬های آزاداندیشی دانشگاهها سراسر کشور
کسب رتبه برتر طرح‌های فرهنگی کشور در همایش کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
دریافت ۲ سکه از وزیر وقت (دکتر توفیقی) – ۱۳۸۴
کسب رتبه سوم کشوری در جشنواره ملی، دانشگاهی اصلاح الگوی مصرف دانشگاه شیراز- ۱۳۸۹
دبیر اجرایی جشنواره نهج البلاغه دانشگاه و نایب دبیر سه جشنواره:
۱٫ جشنواره تئاتر دانشگاههای منطقه سه
۲٫جشنواره منطقه¬ای قرآن و عترت
۳٫ جشنواره ملی، دانشگاهی ادبیات داستانی رضوی و … همراه با تجربه اجرایی در ۵ جشنواره ملی و منطقه ای