سیدمهدی دلبری”معاون مدیرفرهنگی و اجتماعی”

معاون مدیرفرهنگی و اجتماعی

پست سازمانی:معاون مدیرفرهنگی و اجتماعی

مدت سابقه خدمت: ۲۰سال

سوابق کاری:

معاون مدیر فرهنگی از خردادماه ۱۳۹۰ تاکنون – رئیس اداره امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ۴ سال (از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰)

دبیر کمیته مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی مدت ۳ سال (۸۴-۸۱)

مسؤول دبیرخانه و عضو شورای فرهنگی دانشگاه- ادامه دارد (از سال ۸۶)

دبیر ستاد عمره دانشجویی دانشگاه مدت  ۶ سال (۸۶-۸۰)

عضو کارگروه تهیه و تدوین برنامه اجرایی طرح و توسعه پنج ساله دانشگاه در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱

عضو کمیسیون دانشجویی و فرهنگی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در سال ۱۳۸۶

دبیر جلسات شورای مدیران فرهنگی دانشگاههای منطقه سه کشور- ۳ سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مسؤول کمیته فرهنگی، هنری نخستین نشست تجلیل از فرهیختگان جوان سبزوار سال ۱۳۸۵

مجری: انجمن مفاخر سبزوارمسؤول غرفه دستاوردهای دانشگاه در «نمایشگاه سبزوارو توانمندیهای توسعه»- (در مشهد) سال ۱۳۸۳

فعالیت در پست سازمانی کارشناس مسؤول فعالیت‌های فوق ‌برنامه و کارشناس مسؤول برنامه¬ریزی فرهنگی و اجتماعی

۱۰ سال سابقه در بخشهای مختلف حوزه فرهنگی

کارشناس مسؤول دبیرخانه کرسی¬های آزاد اندیشی دانشگاه-

افتخارات:

کسب رتبه دوم در جشنواره کرسی¬های آزاداندیشی دانشگاهها سراسر کشور

کسب رتبه برتر طرح‌های فرهنگی کشور در همایش کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

دریافت ۲ سکه از وزیر وقت (دکتر توفیقی) – ۱۳۸۴

کسب رتبه سوم کشوری در جشنواره ملی، دانشگاهی اصلاح الگوی مصرف دانشگاه شیراز- ۱۳۸۹

دبیر اجرایی جشنواره نهج البلاغه دانشگاه و نایب دبیر سه جشنواره:

۱٫ جشنواره تئاتر دانشگاههای منطقه سه

۲٫جشنواره منطقه¬ای قرآن و عترت

۳٫ جشنواره ملی، دانشگاهی ادبیات داستانی رضوی و … همراه با تجربه اجرایی در ۵ جشنواره ملی و منطقه ای