یداله بینش

یداله بینش(کمک کارشناس تالاراستادشریعتی)

سوابق:

  • مسئول فروشکاه شرکت تعاونی کارکنان

  • مسئول دفترسازی شرکت تعاونی کارکنان

  • مسئول انتشارات امورفرهنگی

وظایف:

  • پیگیری امور مربوط به آمفی تئاترهای دانشگاه

  • پشتیبانی فنی برنامه های اجرایی آمفی تئاترهای دانشگاه

  • نظارت بر کلیه مراسمات اجرایی مربوط به آمفی تئاترهای دانشگاه