کانون های فرهنگی اجتماعی

                                                  کانونهای فرهنگی، هنری
به منظور بهره‌گیری مناسب از امکانات و ظرفیت‌های دانشگاهی در راستای ارتقای سطح کمی وکیفی فعالیتهای فرهنگی، هنری و دانشجویی و بسط و نگرش فرهنگی ،کانونهای فرهنگی، هنری دانشگاه از سال ۱۳۷۶ به تدریج به شکل رسمی و منسجم تشکیل شده و در سالیان بعد توسعه یافته است.کانون های فرهنگی دانشجویان با هدف  پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان ، سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیت ها در جهت نیل به ارزش های متعالی اسلامی در دانشگاه ها تشکیل می شوند و به منظور تاکید بر هویت ملی ، ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاه ها ، تاسیس و تقویت نهادهای مدنی و قانون مندی حوزه فعالیت های فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط قید شده کانون های فرهنگی دانشجویان فعالیت می کنند.

اهداف

۱-۲- ایجاد بستر مناسب جهت شناسایی، رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی‌های دانشجویان در زمینه امور فرهنگی، هنری و اجتماعی.

۲-۲- ارتقاء میزان مشارکت و همکاری دانشجویان در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی‌هنری و اجتماعی در سطح دانشگاه .

۳-۲- نهادینه‌سازی فعالیت‌ها و ارتقاء جایگاه قانونی کانون‌ها.

۴-۲- تقویت نهادهای مدنی حد واسط

۵-۲- تلاش در جهت وحدت ملی و ارتقاء ارزش‌های دینی در دانشگاهها.

۶-۲- ارتقاء آگاهی و توانمندی‌های دانشجویان در امور فرهنگی، هنری و اجتماعی.