کانون نجوم

کانون نجوم دانشگاه حکیم سبزواری در سال۱۳۷۸تاسیس شده است.
اهداف و فعالیت ها:

  • آشنایی  دانشجویان با علم ستاره شماسی
  • آشنایی با رصدخانه های بزرگ کشور
  • برگزاری برنامه شب های رصد در دانشگاه
  • برگزاری برنامه هفته نجوم
  • اموزش عکسبرداری از ستارگان