کانون های اجتماعی

                                                 کانونهای اجتماعی

در راستای فعالیت های اجتماعی، زمینه­سازی فعالیت های فرهنگی بر دو اصل انسجام پذیری و آسیب­های انسجام پذیری تنظیم می­گردد. بنابراین مدیریت اجتماعی، مدیریت ساخت و توسعه فراید انسجام پذیری از یک سو و مدیریت کاهش آسیب­های اجتماعی از طریق عوامل درونی و بیرونی است. مدیریت اجتماعی دانشگاه از مهرماه سال ۱۳۹۲ در زیر مجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگی ایجاد گردیده و هدف های این مدیریت به شرح ذیل می باشد.

اهداف

  • شناسایی، رصد و کاهش آسیب های اجتماعی دانشجویان و دانشگاهیان و افزایش روحیه نشاط و پویایی در دانشگاه.
  • اهتمام و توجه بیشتر به سرمایه اجتماعی دانشگاه (اعتماد، مشارکت، تعامل) و مهارت های زندگی خارج از دانشگاه.
  • حمایت بیشتر از گروه ها و کانون های اجتماعی و فراهم نمودن زمینه های رشد و بالندگی فعالین اجتماعی دانشجویان و تقویت برنامه های جمعی و گروهی دانشجویان.
  • توجه بیشتر به فعالیت های فرهنگی و دانشجویی در محیط های خوابگاهی و فراهم نمودن زمینه های استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان ساکن در مجموعه های خوابگاهی.
  • مورد توجه قرار گرفتن کارآفرینی اجتماعی و فرهنگی و زمینه سازی کشف، جذب و پرورش استعدادهای دانشجویان فعال اجتماعی و فرهنگی.