کانون سلامت

فعالیت و اهداف کانون

  • برگزاری جلسات برای اعضای شورای مرکزی در کانون
  • برگزاری کارگاه سلامت برای عموم دانشجویان
  • برگزاری کارگاه سلامت و دعوت از پزشگان سنتی در دانشگاه
  • ارتبات و همکاری با دیگر کانونهای اجتماعی
  • همکاری و ایجاد غرفه سلامت در جشنواره ها و مراسمات دانشگاه
  • ایجاد ایستگاه سلامت در محوطه دانشگاه
  • اهداف کانون سلامت جهت ایجاد انسجام بخشی و استقلال یافتن در گروه در زمینه ایجاد کانون سلامت در دانشگاه