کانون کارآفرینی

کانون کار آفرینی دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده است .
 فعالیتها و اهداف کانون

  • برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون
  • برگزاری کارگاههای تخصصی کار آفرینی در دانشگاه
  • فعالیت تحقیقات در خصوص  ایجاد کارآفرینی
  • ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای اجتماعی

اهداف کانون کار آفرینی جهت ایجاد انسجام دانشجویی در زمینه کار آفرینی و ایجاد خلاقیت و ایدهای مناسب شغلی