کانون گردشگری

سال کانون تاسیس گردشگری  ۱۳۷۸
اهداف و فعالیت ها:

  • ترویج فرهنگ گردشگری در میان دانشجویان
  • برگزاری اردوهای دانشجویی
  • برگزاری اردوهای مختلف با هدف آشنایی سنت ها و فرهنگ اقوام ایرانی