به نام آنکه فکرت آموخت
دانشگاه مامن نخبگی و جایگاه آموختگی اندیشه این بزرگترین موهبت الهی است
نهادینگی علمی در عمق جان تنها به آموختن محقق نمی شود ، بل باید تضاربی شکل بگیرد، دوباره اندیشیدنی فراهم شود و تجاربی دو صد چندان امکان بروز یابد و این میسر نمی شود مگر وجود نهای که این همیختگی را ساملان بخشد . بی گمان نهاد اثر بخش و فراگرانبهای علمی دانشجویی و به تبع آن جشنواره بزرگ عملی حرکت امکان تضارب اندیشه و تحقق تجربه را برای عزیزان دانشجو به شکل فزاینده ای سبب شده است اینک جشنواره علمی حرکت نماد پویایی علمی دانشجویان در روح خرد جمعی جویندگان جوان علمی است . اینک در پس هفتمین دوره برگزاری جشنواره حرکت به برکت حضور بی بدیل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری . هفتمین جشنوار ه حرکت در دانشگاه حکیمی سبزواری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار شد . آثای راه یافته به جشنواره هم از رشد کمی قابل قبول برخوردار بوده و هم از نظر کیفی سطح خوب و ارزشمندی را پوشش داده بود . هرچند باید اذعان داشت ارتباط انجمن های علمی دانشجویی با گروه های آموزشی ؛ آزمایشگاهها و …… از آن اساتید مشاور و در نهایت دانشکده ها می توانند نقش بارزی برای ارتقاء کمی و کیفی و نوآوریهای علمی و پژوهشی دانشجویان را رقم بزنند . که امیدوار است این مهم به همنت و هکاری صمیمانه محقق شود . قبل از اعلام نتایج نهایی حضور تمامی عزیزان دانشجو به ویژه آنان که با آثار علمی خود در آفرینش و خلق شگفتی عمی و پژوهشی را موجب شدند پاس می دارد و زحماتشان را قدر می نهد .