۹

جشنواره عکس”شات دانشجویی” که به همت واحد سمعی و بصری دانشگاه حیکم به منظور پاسداشت مقام دانشجو روز۱۶آذرماه برگزارشد،طی داوری از میان۵۰عکس رسیده به واحد سمعی و بصری،۵نفر از دانشجویان منتخبین این دوره از مسابقه شدند.

نفراول:محمودجهانگیری

نفردوم: امینی نیا

نفرسوم: توزنده جانی

نفرچهارم:مهلاابراهیم نژاد

نفرپنجم:عاطفه مروی