حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پنجاه و چهارمین نشست شورای مدیران فرهنگی اجتماعی دانشگاه ها ی منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری.
پنجاه و چهارمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۹ کشور روز های۶و۷بهمن ماه با حضور دکترایرجی،  به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

۸
رحیم زاده مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم در خصوص برگزاری این نشست گفت: نشست مدیران فرهنگی دانشگاه ها، ضمن ایجاد رابطه بالقوه در امور فرهنگی و رفع معضلات و چالش های دانشگاه ها،منجر به ارتقاء توان مندی های مدیران در بکارگیری قوه تفکر و ایده پردازی های متنوع فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.
وی،برگزاری دو کارگاه آموزشی ( روش های پژوهشی در مباحث فرهنگی و اجتماعی: توسط دکتر رمضانی) و کارگاه آموزشی (ارتباط موثر در تعامل با دانشجویان توسط دکتر طیبی) و همچنین جلسه تخصصی با موضوع : روش های بودجه ریزی و مدیریت هزینه کرد در حوزه فرهنگی و اجتماعی و همچنین جلسه تخصصی تبادل نظر پیرامون آسیب های اجتماعی در فضاهای دانشجویی ، با ارائه تجارب موفق دانشگاهی) را از مهم ترین بخش های موثر این نشست عنوان کرد و افزود: تبیین فرصت ها، چالش ها و تهدیدهای موجود در زمینه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و هم اندیشی در خصوص ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت ها و بهبود روش ها با توجه به آسیب ها و فرصت های موجود از مهم ترین اهداف برگزاری این نشست می باشد.
لازم به ذکر است نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۹ کشور شامل دانشگاه های چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان می باشد.