برنامه پنل جمع بندی مسائل معنای زندگی توسط انجمن علمی فلسفه با حضور اساتید این رشته برگزارشد.

دکتر مصطفایی مدیرگروه علوم قرآن و حدیث در بخش اول سخنرانی،درک معنای زندگی را تدبیر در آیات قرآن عنوان کردو گفت:در بحث دین ما رابطه فعالی با خداوند داریم و این رابطه فعال می تواند به زندگی معنا دهد.

بخش دوم سخنرانی،توسط دکترحسینی عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی گفت: منظور از معنای زندگی تنها در تعریف حیات در زیست شناسی نیست بلکه سخن از هدف؛جهت و ارزش های  انسانی می باشد.

وی همچنین معنای زندگی را از سه منظر فردی،اجتماعی و جامعه کنونی در ارزش های اخلاقی،دینی، ورزشی خلاصه کرد.

مبحث سوم سخنرانی توسط دکترعلوی مشاور تحصیلات تکمیلی، صورت گرفت که معنای زندگی را در مسئله روزمره گی عنوان کرد و گفت:روزمره گی که باعث تکرار می شود و کارهای تکراری باعث دقت کردن در معنای کار می شود که بشر با آن سروکار دارد.وی شروع  بحران معناداری زندگی را از قرن۲۰ بیان کرد که با طرح سوال”این زندگی من چه معنایی دارد” روبرو می شویم.

درانتهای این برنامه از دکتربرادران استاد مشاور انجمن فلسفه توسط اعضاء انجمن با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تقدیر به عمل آمد.