دکترصیانتی ضمن تبریک به دکترشادنیا به عنوان حضور ایشان در سمت مدیریت فرهنگی و دانشجویی ،ابزارداشت: ادغام دوحوزه فرهنگی و دانشجویی گرچه حجم سنگین کاری رو برعهده همکاران می گذارد اما می توانیم با استفاده از ظرفیت،پتانسیل و تجارب مدیریتی دکترشادنیا ،شاهد تحولاتی موثر در آینده مدیریتی ایشان باشیم.

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه با اشاره به وسعت کاری حوزه های فرهنگی و اجتماعی افزود:آموزش و پرورش باید در بطن کاری دو حوزه نهادینه باشد بطوری که دانشجویان علاوه بر گذراندن مقاطع علمی و تحصیلی در امر آموزش و پرورش درمحیط دانشگاه به رشد و تعالی که جامعه از آن توقع دارد رسیده باشند که این امر با تلاش و همفکری متصدیان فرهنگی دانشگاه به سرانجام خواهدرسید.

در ادامه این جلسه،دکترشادنیا نیز به اهمیت کار فرهنگی اشاره کرد و گفت: مسئولین فرهنگی باید با غنیمت شمردن زمان،با پشتکار و استفاده از ظرفیت های موجود در کانون ها و انجمن های علمی،وارد کاری جهادی شویم.

مدیرفرهنگی ،تجربه،همت و تلاش را سه رکن اساسی در موفقیت هرگونه فعالیتی برشمرد و افزود:قصد داریم با استفاده از تجربیات حوزه فرهنگی و دانشجویی، در زمینه رشد، توسعه و تعالی دانشجویان گام های محکم و موثری برداریم.