ویژه برنامه بزرگداشت روز حافظ به همت کانون ادبی و حمایت مدیریت فرهنگی و اجتماعی با استقبال دانشجویان برگزارشد.

دکتررحیمی،از اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ضمن سرایش غزلی از حافظ، وی را از عارفان تاریخ شعر معرفی کرد و گفت: حافظ حکیمی روشن بین و ژرف اندیش و عارفی وسیع المشرب و یکرنگ و مومنی مخلص و بی ریا و معتقدی حقیقت پرست و بی تزویر و آزاده ای وارسته و قیدشکن و عاشقی بیباک و دریادل و انسانی متواضع و خوشخوی و منتقدی آزرده از ریاکاریها و تزویرها و مردم آزاریها و نادانی های عوام و خواص روزگار خود است که نام بلندشان در همیشه تاریخ به خوشی درخشیده است و الگوپذیری بسیاری از شاعران مشرق زمین و غرب می باشد.

در این برنامه،دکتر دلبری،دکترفتوحی،دکترحسینی و تعدادی از شاعران کانون ادبی به شعر خوانی پرداختند و درانتهای ضمن امضاء اساتید و شاعران بر لوح یادبود  بزرگداشت،دکتر دلبری مخاطبان را به تفالی از حافظ مهمان کرد.