طی سلسله جلساتی که در سال تحصیلی جدید توسط امورانجمن های علمی دانشگاه درحال برگزاری است. اولین جلسه رسمی پیرامون مشکلات و بررسی شرایط کاری انجمن های علمی در دانشکده نفت برگزارشد.

 

مهرابادی برپایی این جلسات را از مناسب ترین شیوه بیان مشکلات و ایجاد راه کارهای اداری در تسریع امور مربوط به انجمن ها بیان کرد و گفت: با ایجاد جلسات ویژه مربوط به  انجمن های علمی،که باحضور رئیس دانشکده،مدیرگروه انجمن و استاد مشاور برگزار می شود،می توانیم با کسب تجربه و استفاده از ایده های تازه به بهبود شرایط کاری انجمن ها کمک کنیم.

اولین جلسه رسمی در دانشکده نفت و به مسائل مربوط به انجمن نفت برگزارشد.

لازم به ذکر است این جلسات بصورت مداوم در هفته های آتی و مسائل مربوط انجمن های پیش بینی شده برگزارخواهدشد.