دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب وزارت علوم به آدرس زیر مراجعه نمایند.

https://farhangi.msrt.ir/fa/regulation