مدیران گروه های آموزشی

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر بهمن کروجی مدیر گروه مهندسی مواد 051-44012775
دکتر احسان بهنام طلب مدیر گروه مهندسی عمران 051-44012777
دکتر یداله علی نیا مدیر گروه مهندسی مکانیک 051-44012810