مدیران گروه های آموزشی

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر بهمن کروجی مدیر گروه مهندسی مواد ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۷۵
دکتر احسان بهنام طلب مدیر گروه مهندسی عمران ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۷۷
دکتر یداله علی نیا مدیر گروه مهندسی مکانیک ۰۵۱-۴۴۰۱۲۸۱۰