مدیران گروه های آموزشی

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر محمد امین جباره مدیر گروه مهندسی مواد ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۷۶
دکتر علی اصغر صادقی مدیر گروه مهندسی عمران ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۹۱
دکتر رضا حسن زاده قاسمی مدیر گروه مهندسی مکانیک ۰۵۱-۴۴۰۱۲۸۱۳