مدیران گروه های آموزشی

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر محمد امین جباره مدیر گروه مهندسی مواد ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۷۶
دکتر احسان بهنام طلب مدیر گروه مهندسی عمران ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۷۷
دکتر رضا حسن زاده قاسمی مدیر گروه مهندسی مکانیک ۰۵۱-۴۴۰۱۲۸۱۳