گروه آموزشی :عمران

مرتضی طیبی نیا

مربي

0

حسین خسروی

استاديار

0

علی اصغر صادقی

استاديار

0

حسن ساقی

استاديار

0

رضا جاویدی صباغیان

استاديار

0

احسان بهنام طلب

استاديار

0

رسول شادنیا

استاديار

shadnia@hsu.ac.ir

حامد سرکرده

استاديار

sarkardeh@hsu.ac.ir

حسین شاد

استاديار

0

حسین بخشی

استاديار

h.bakhshi@hsu.ac.ir

حمید اسکندری

دانشيار

0

غلامرضا تدین فر

استاديار

0

مجتبی لزگی نظرگاه

دانشيار

0
گروه آموزشی :مهندسی مواد

احمد اله بخش

استاديار

a.allahbakhsh@hsu.ac.ir

مصطفی علیشاهی

استاديار

alishahi.mostafa@gmail.com

حسین رمضانعلی زاده

استاديار

0

محمدحسن دانشی فر

استاديار

0

سیدعلیرضا حسینی

استاديار

0

محمدامین جباره

استاديار

0

حمیدرضا اویسی

استاديار

hamid.oveisi@hsu.ac.ir

بهمن کروجی

استاديار

0

غلامعلی فرزی

دانشيار

0

غلامرضا ابراهیمی

دانشيار

0
گروه آموزشی :مكانيك

محمد قلی زاده

استاديار

m.gholizadeh@hsu.ac.ir

امیررضا عسکری

استاديار

0