گروه آموزشی :عمران

مرتضی طیبی نیا

مربي

tayebinia@hsu.ac.ir

حسین خسروی

استاديار

h.khosravi@hsu.ac.ir

علی اصغر صادقی

استاديار

a.sadeghi@hsu.ac.ir

حسن ساقی

استاديار

h.saghi@hsu.ac.ir

رضا جاویدی صباغیان

استاديار

r.javidi.s@hsu.ac.ir

احسان بهنام طلب

استاديار

behnamtalab@hsu.ac.ir

رسول شادنیا

استاديار

shadnia@hsu.ac.ir

حامد سرکرده

استاديار

hameds@hsu.ac.ir

حمید اسکندری

دانشيار

h.eskandari@hsu.ac.ir

حسین شاد

استاديار

hossein_shad@hsu.ac.ir

حسین بخشی

استاديار

bakhshi@hsu.ac.ir

غلامرضا تدین فر

استاديار

tadayon@hsu.ac.ir

مجتبی لزگی نظرگاه

دانشيار

m.lezghi@hsu.ac.ir
گروه آموزشی :مهندسی مواد

رسول اسمعیلی نیسیانی

استاديار

@hsu.ac.ir

احمد اله بخش

استاديار

a.allahbakhsh@hsu.ac.ir

مصطفی علیشاهی

استاديار

m.alishahi@hsu.ac.ir

حسین رمضانعلی زاده

استاديار

h.ramezanalizadeh@hsu.ac.ir

محمدحسن دانشی فر

استاديار

mh.daneshifar@hsu.ac.ir

سیدعلیرضا حسینی

استاديار

sa.hosseini@hsu.ac.ir

محمدامین جباره

استاديار

ma.jabbare@hsu.ac.ir

غلامعلی فرزی

دانشيار

ghfarzi@hsu.ac.ir

غلامرضا ابراهیمی

دانشيار

ebrahimi@hsu.ac.ir

بهمن کروجی

استاديار

korojy@hsu.ac.ir