دستاوردها

عنوان همایش زمان برگزار کنندهگزارش همایش
تحلیل و بررسی ساختمان هواپیما 1397/07/20انجمن علمی مهندسی مکانیکPresentation2

                                     

عنوان همایش زمانبرگزار کننده گزارش همایش
ریتاردر در ماشین های سنگین 1397/09/05انجمن علمی مهندسی مکانیک

                                         عنوان همایش زمانبرگزار کننده گزارش همایش
آشنایی با فرصت های شغلی مهندسی مکانیک 1397/09/20انجمن علمی مهندسی مکانیک

                                         عنوان همایش زمانبرگزار کنندهگزارش همایش
سومین دوره مسابقه ارائه های علمی در سه دقیقه 1397/10/08انجمن علمی مهندسی مکانیک

                    

  

عنوان همایش زمانبرگزار کنندهگزارش همایش
اولین همایش کارآفرینی، پیش به سوی کسب و کار نوآورانه 1397/10/12انجمن علمی مهندسی مکانیک