تماس با ما

 رئیس دانشکده: ۴۴۰۱۲۷۷۱-۰۵۱

اداره آموزش: ۴۴۰۱۲۷۹۷ و ۴۴۰۱۲۷۹۸-۰۵۱

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده فنی و مهندسی
 پست الکترونیک: Hakim_eng@hsu.ac.ir
صندوق پستی ۳۹۷ – کدپستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷