کارکنان دانشکده

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
قاسم کروژدهی مسئول دفتر دانشکده 051-44012771
علیرضا عباسی صدر مسئول اموزش دانشکده 051-44012798
حسین مقدم کارشناس آموزش 051-44012797
علی اصغر محسنی کیا مسئول کارگاه 051-44013388
عیسی مدرسی نژاد مسئول کارگاه 051-44013384