کارکنان دانشکده

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
قاسم کروژدهی مسئول دفتر دانشکده ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۷۱
علیرضا عباسی صدر مسئول اموزش دانشکده ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۹۸
حسین مقدم کارشناس آموزش ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۹۷
علی اصغر محسنی کیا مسئول کارگاه ۰۵۱-۴۴۰۱۳۳۸۸
عیسی مدرسی نژاد مسئول کارگاه ۰۵۱-۴۴۰۱۳۳۸۴